REGULAMIN ZACHOWANIA

w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu

Szkoła działa na zasadzie wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców respektujących katolickie wartości. Styl bycia uczniów winien być zgodny z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej.

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do godnego zachowania w szkole i poza nią.
 2. Uczniowie winni są okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom oraz używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
 3. Wymagane jest punktualne przybywanie na zajęcia lekcyjne.
 4. Po dzwonku wszyscy uczniowie powinni zająć miejsce w swojej ławce w sali lekcyjnej i czekać na przyjście nauczyciela (nie dotyczy klasopracowni).
 5. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do powstania, kiedy do klasy wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba.
 6. Uczniom zabrania się opuszczania budynku szkoły lub placu szkolnego w czasie trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych.
 7. Zobowiązuje się uczniów do obecności na zajęciach do ostatniego dnia nauki w szkole, a rodziców do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci. 
 8. Podczas przerw uczniowie pozostają na swoich piętrach i nie wchodzą do szatni.
 9. Uczniowie zobowiązani są do codziennego noszenia stroju szkolnego (za wyjątkiem czwartku - ,,dnia kolorowego”; w dniach, w których jest sprawowana Msza św. dla całej szkoły uczniowie mogą przyjść do szkoły w stroju galowym).
 10. Podczas uroczystości szkolnych i kościelnych obowiązuje strój szkolny lub galowy.  Wszyscy powinni mieć obuwie stosowne do stroju galowego.
 11. Od uczniów wymagane jest zachowanie skromności i taktu w wyglądzie oraz w stroju: uczniowie nie mogą farbować ani żelować włosów oraz malować się (w przypadku szkoły podstawowej zapisy te dotyczą również dyskotek i innych zabaw szkolnych), chłopcy nie mogą nosić kolczyków (wątpliwości co do skromności i taktu w wyglądzie i stroju rozstrzyga dyrektor szkoły). 
 12. Na terenie szkoły uczniom nie wolno używać telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego (uczeń ma zawsze możliwość skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły).
 13. Bardzo ważne jest mówienie prawdy przez uczniów i gotowość poniesienia konsekwencji za swoje czyny.
 14. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych (religijnych i patriotycznych), rekolekcjach organizowanych przez szkołę oraz do codziennej wspólnej modlitwy w klasie przed i po lekcjach.
 15. Uczniowie zobowiązani są do troski o dobre imię szkoły.
 16. Wszelkie wątpliwości odnośnie regulaminu rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

1 września 2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

ks. Mariusz Skakuj