Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu

na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej  im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu.
  2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu.
  3. O przyjęcie dzieci do szkoły mogą ubiegać się rodzice, którzy  pragną w niej realizować edukację swoich dzieci oraz akceptują statut szkoły.
  4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami i ich rodzicami.
  5. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzają komisje powołane przez dyrektora w wyznaczonym   przez niego terminie. Rodzice mają prawo w ciągu siedmiu dni odwołać się do dyrektora od decyzji komisji o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.
  6. Kalendarium procesu rekrutacji:
  • 29 marca  (piątek) 2019 r. – ostateczny termin składania dokumentów,
  • 8 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. godz. 16.00–rozmowa rekrutacyjna komisji powołanych przez dyrektora z kandydatami i ich rodzicami

(sale przy kościele; ul. Sikorskiego 12),

  • 10 kwietnia (środa) 2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły. 

Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 29 marca (piątek ) 2019 r., nieobecność kandydata bez podania ważnych powodów na rozmowie rekrutacyjnej powoduje przerwanie procesu rekrutacji.

W wyjątkowych indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły może zgodzić się na zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej w innych terminach.

 

Data i czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów :

…………………………………………………………………………………………………