KONCEPCJA PRACY

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ŚW. OJCA PIO W ZAMOŚCIU

 

MOTTO: BÓG – HONOR – OJCZYZNA – NAUKA  

 Podstawa prawna:

 Art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25  sierpnia 2017 r. o nadzorze pedagogicznym

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

Regulamin zachowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły - świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Dla realizacji tych założeń, z myślą o dobru ucznia - wszelkie działania i funkcje w szkole powinny się koncentrować następujących elementach:

 1. Dydaktyka.
 2. Wychowanie i opieka.
 3. Baza i organizacja szkoły.

DYDAKTYKA

Cel ogólnywysoki poziom kształcenia, wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i testów gimnazjalnych ponad średnią wojewódzką, udział uczniów w olimpiadach i konkursach, stworzenie warunków doskonałego kształcenia uczniom pochodzącym z rodzin ubogich    

Sposoby osiągnięcia celu:

 • efektywne poszukiwania nowatorskich form i metod pracy- Szkolny Ośrodek Kariery
 • stosowanie elementów dwujęzycznego nauczania podczas  zajęć technicznych i wychowania fizycznego
 • indywidualizacja procesu nauczania i wymagania względem uczniów, współpraca z rodzicami 
 • ewaluacja i analiza sprawdzianu zewnętrznego uczniów klasy VIII i egzaminu gimnazjalnego, różne systemy diagnozowania uczniów
 • systematyczne przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
 • zajęcia pozalekcyjne
 • efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • motywowanie nauczycieli również przez dodatki motywacyjne, premie i nagrody dyrektora

WYCHOWANIE I OPIEKA

Cel ogólny – szkoła przyjazna dla ucznia, zapewnienie bezpieczeństwa i chrześcijańskiego wychowania, każdy uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarze, rodzice są zadowolenie z pracy szkoły   

 Sposoby osiągnięcia celu:

 • spotkania z nauczycielami i rodzicami o charakterze formacyjnym
 • współpraca  z rodzicami oraz różnymi środowiskami lokalnymi
 • systematyczne informowanie rodziców o sukcesach oraz trudnościach wychowawczych uczniów
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych o charakterze wychowawczym
 • wycieczki szkolne
 • aktywny udział uczniów w planowaniu pracy szkoły
 • działalność organizacji uczniowskich (Harcerstwo, Szkolne Koło Caritas, itp.)
 • organizacja wypoczynku wakacyjnego dla uczniów
 • rekolekcje szkolne

BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY

Cel ogólny - szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów i rodziców jak i pracowników, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne   

Sposoby osiągnięcia celu:

 • sprawna komunikacja między podstawowymi grupami w szkole (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)
 • satysfakcja i duma pracowników z pracy w szkole katolickiej
 • minimalna płaca nie niższa niż w ,,szkołach państwowych”
 • zatrudnienie jak najwięcej nauczycieli w pełnym wymiarze godzin
 • pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie szkoły
 • dokonywanie na bieżąco i sukcesywnie drobnych napraw i remontów
 • systematyczne wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne
 • sukcesywne prace na placu sportowym w celu utworzenia jak najlepszych warunków do zajęć wychowania fizycznego
 • realizacja projektów unijnych

1 września 2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

ks. Mariusz Skakuj