SFERA   

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIE
DZIALNI

TERMINY

1. POZNAWCZA

Kształtowanie ciekawości poznawczej.

 • udział w szkoleniach dla nauczycieli
 • organizacja sympozjum
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • uczestnictwo w konkursach tematycznych
 • udział w wyjazdach i  wycieczkach
 • przygotowanie projektów edukacyjnych
 • organizacja warsztatów i treningów tematycznych z dziećmi i młodzieżą (na temat skutecznego i efektywnego uczenia się)
 • prelekcje dla rodziców
 • organizacja doradztwa zawodowego
 • diagnozy przesiewowe
 • realizacja zaleceń poradni  psychologiczno-pedagogicznej
 • organizacja wyjazdów zagranicznych 

dyrektor

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

pedagog

 

w ciągu roku

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

2. EMOC
JONAL
NO - SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie świadomości społecznej.

 • działalność w Szkolnym Młodzieżowym Wolontariacie
 • udział w samorządzie szkolnym i klasowym
 • działalność w Szkolnym Kole Caritas
 • uczestnictwo w harcerstwie
 • udział w warsztatach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, np.: konstruktywnej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, poczucia wartości i inne
 • uczestnictwo w wyjściach i wycieczkach (kino, teatr, koncerty, Dom Kultury)
 • udział w uroczystościach i imprezach szkolnych
 • udział w „Marszu dla życia i rodziny”
 • uczestnictwo w wieczorkach tematycznych (np. gier i zabaw, kulinarnych, filmowych)
 • udział w akcjach charytatywnych: „Dzieci piszą listy do chorych”, „Marzycielska poczta”, „Szlachetna Paczka”, zbiórka karmy dla psów i kotów, zbiórki indywidualne dla potrzebujących rodzin
 • realizacja adopcji na odległość
 • udział w zajęciach teatralnych i plastycznych
 • udział w programie „Współpraca z zagranicą”
 • udział w projektach w ramach programu e-Twinning i Erasmus+
 • udział w projekcie „Młodzi lubią kulturę”
 • uczestnictwo w „Dniu Języków Obcych”
 • udział w obchodach Dnia Tolerancji
 • współpraca z Radą Miasta
 • udział w sejmiku samorządów uczniowskich

pedagog

opiekun samorządu

opiekun koła

opiekun drużyny

pedagog,

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy,

pedagog

 

wychowawcy,

pedagog

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

opiekun samorządu

w ciągu roku

Kształtowanie postawy patriotycznej

 • udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych w środowisku lokalnym
 • udział w akademiach z okazji świąt narodowych
 • udział w akcji szkolnej „ 4 znicze dla Wołynia”
 • troska o groby żołnierskie
 • organizacja i udział w Ognisku Patriotyzmu
 • udział w audycjach o tematyce historycznej w Katolickim Radiu Zamość
 • działalność drużyny harcerskiej

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem świąt i uroczystości

Kształtowanie postawy proekologicznej

 • zbiórka nakrętek,  zużytych baterii i makulatury
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • udział w konkursach o tematyce ekologicznej („Bóg stworzył Ziemię”)
 • zbiórki karmy i wyjazdy do schroniska dla zwierząt
 • udział w wycieczkach szkolnych, rajdach
 • przygotowywanie gazetek ściennych

nauczyciele

 

 

 

pedagog

 

wychowawcy

 

3. FIZYCZNA

Kształtowanie zdrowego stylu życia.

 • organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych
 • udział w programie „Aktywna Szkoła”
 • udział w zajęciach dodatkowych o charakterze sportowym (wyjścia na basen, lodowisko, spływy kajakowe, obozy sportowe)
 • udział we fluoryzacji
 • uczestnictwo w konkursie „Rowerowy zawrót głowy”
 • udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”
 • udział w programie „Szklanka mleka”
 • udział w programie „Smok Mądragon daje radę”
 • uczestnictwo w programach antynikotynowe
 • uczestnictwo w akcji „Śniadanie daje moc”
 • udział w konkursie plastycznym „Przemocy mówię NIE”, „Krew ratuje życie”
 • promowanie zdrowego stylu życia (gazetki ścienne, pogadanki, prelekcje)
 • dyżury uczniów i nauczycieli podczas przerw
 • udział w szkoleniach o tematyce profilaktycznej (dotyczącej uzależnień chemicznych i behawioralnych)

nauczyciele w-f

 

 

 

wychowawcy

 

pielęgniarka

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

pedagog

pielęgniarka

nauczyciele

pedagog

w ciągu roku

4.

DUCHOWA

Kształtowanie postawy chrześcijańskiej, rozwój moralny
i duchowy.

 

 • udział w Mszach św. pierwszopiątkowych
 • udział w rekolekcjach
 • uczestnictwo w zajęciach formacyjnych
 • udział w kole teatralnym o charakterze ewangelizacyjnym
 • udział w konkursach plastycznych o tematyce religijnej,
 • udział w obchodach Dnia Patrona szkoły
 • współpraca z parafią
 • współpraca z Katolickim Radiem Zamość
 • pielgrzymka bierzmowanych
 • Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
 • udział w Forum Szkół Katolickich
 • uczestnictwo w spotkaniu opłatkowe
 • działalność w Szkolnym Kole Caritas
 • uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli

nauczyciele, wychowawcy,

księża katecheci

 

 

nauczyciele

 

dyrektor

 

 

 

w ciągu roku