Regulamin Samorządu Uczniowskiego

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚW. OJCA PIO Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU

 

  1.                                                                                                                                                     I.            Postanowienia ogólne

 

Art. 1

W Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art. 3

Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

Art. 4

Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

Art. 5

Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

a)       Powszechność współrządzenia.

b)       Demokratyczne reprezentowanie ogółu.

c)       Autonomia.

d)       Jawność funkcjonowania.

Art. 6

Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:

a)       Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami.

b)       Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

c)       Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,

a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

d)       Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-turystycznej zgodnie

 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

e)       Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

f)        Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.

g)       Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.

 

  1.                                                                                                                             II.            Struktura Samorządu Uczniowskiego

Art. 7

Organami Samorządu są;

a)       Zebranie plenarne uczniów szkoły.

b)       Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.

c)       Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego , członkowie.

Art. 8

Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:

a)       Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

b)       Kieruje pracą Samorządu.

c)       Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.

d)       Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.

e)       Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.

f)        Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.

g)       Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.

h)       Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

Art. 9

Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

a)       Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych.

b)       Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

Art. 10

Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:

a)       Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.

b)       W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.

c)       Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.

 

 

Zamość, 25 sierpnia 2017 roku