REGULAMIN

PEŁNIENIA DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. OJCA PIO                                                    Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Dyżur trwa od poniedziałku do piątku.
 2. Dyżur pełni dwoje uczniów w każdej klasie.
 3. Dyżurnych wyznacza wychowawca klasy w piątek poprzedzający tydzień pełnienia dyżuru. W przypadku nieobecności któregoś z dyżurnych, dyżur automatycznie przejmuje kolejny uczeń z listy uczniów danej klasy.
 4. Dyżur rozpoczyna się na początku przerwy poprzedzającej pierwszą lekcję.
 5. Dyżur kończy się po ostatniej lekcji klasy i wypełnieniu wszystkich obowiązków dyżurnego.
 6. Wypełnianie obowiązków kontrolowane jest przez wychowawcę klasy oraz nauczycieli uczących, którzy zgłaszają wychowawcy swoje uwagi odnośnie sprawowanego dyżuru.
 7. Na koniec tygodnia wychowawca ocenia pełnienie dyżuru – w przypadku rażącego niewypełnienia obowiązków przez dyżurnego zapisuje uwagę do dziennika.
 8. Uczeń pełniący dyżur może zamienić się z innym uczniem obowiązkiem pełnienia dyżuru pod warunkiem, że wychowawca wyrazi na to zgodę.

 

OBOWIĄZKI DYŻURNYCH:

 1. W czasie każdej przerwy dyżurni zobowiązani są:
 2. Przed rozpoczęciem zajęć w danej sali:
 3. Po zakończeniu zajęć dyżurni opuszczają salę jako ostatni po dopełnieniu obowiązków takich jak w czasie każdej przerwy.  Jeżeli jest to ostatnia lekcja w danym dniu dyżurni:
 4. Dyżurni pozostawiają salę w takim stanie, w jakim chcieliby ją zastać.
  1. pozbierać papierki i inne śmieci z podłogi,
  2. przewietrzyć salę,
  3. zetrzeć tablicę oraz wypłukać i wycisnąć gąbki,
  4. zadbać o odpowiednią ilość kredy,
  5. zgłosić się do nauczyciela prowadzącego po informacje jakie pomoce (sprzęt sportowy) będą potrzebne lub jak przygotować salę.
  1. sprawdzić stan sali; jeżeli klasa opuszczająca salę nie pozostawiła jej w należytym stanie, dyżurny zgłasza ten fakt nauczycielowi rozpoczynającemu zajęcia
  2. dyżurni zwracają szczególną uwagę na  uszkodzenia lub zabrudzenia sprzętu.
  1. sprawdzają stan stolików i krzesełek ( krzesła powinny być założone na stoliki),
  2. zamykają okna (jeśli jest taka potrzeba),
  3. gaszą światło i wyłączają wszelkie urządzenia elektryczne pozostawione w sali.

 

 

 

 

 

Zamość, 25 sierpnia 2017 roku