Regulamin korzystania z szatni

 

  1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz uroczystości organizowanych w szkole. 
  2. Każdy uczeń posiada wyznaczoną szafkę na obuwie; ma obowiązek przechowywać buty w swojej szafce (nie wolno przechowywać butów w salach lekcyjnych); uczniowie i rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby szafka była zamykana.
  3. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby zmieniające obuwie.
  4. Szatnia podczas zajęć szkolnych pozostaje otwarta.
  5. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.
  6. Ubrania wierzchnie uczniowie mają prawo pozostawiać w salach lekcyjnych.
  7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dokumenty, pieniądze, kurtki, buty i inne przedmioty w szatni.
  8. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
  9. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje dyrektor szkoły.