Regulamin korzystania z szatni

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz uroczystości organizowanych w szkole. 

2. Każdy uczeń posiada wyznaczoną szafkę na obuwie; ma obowiązek przechowywać buty w swojej szafce (nie wolno przechowywać butów w salach lekcyjnych); uczniowie i rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby szafka była zamykana.

3. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby zmieniające obuwie.

4. Szatnia podczas zajęć szkolnych pozostaje otwarta.

5. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.

6. Ubrania wierzchnie uczniowie mają prawo pozostawiać w salach lekcyjnych.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dokumenty, pieniądze, kurtki, buty i inne przedmioty w szatni.

8. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

9. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje dyrektor szkoły. 

 

1 września 2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

ks. Mariusz Skakuj