REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespół Szkół Katolickich w Zamościu

 

 

 1. Godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w widocznym miejscu, dostępnym czytelnikowi. (Mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnego planu pracy szkoły.)
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 4. Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawić w szatni wierzchnie ubranie a plecaki przed salą biblioteki.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy.
 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mogą wypożyczać większą ilość książek.
 7. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać 2 tygodni.
 8. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia woluminu, jeśli nie ma zapotrzebowania na dany tytuł.
 10. Na prośbę czytelnika istnieje możliwość rezerwacji książki, która jest aktualnie wypożyczona.
 11. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 13. Nauczyciel bibliotekarz pomaga w doborze literatury, udziela informacji o książkach.
 14. Uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom biblioteka użycza podręczników i materiałów dodatkowych na podstawie Regulaminu udostępniania podręczników.
 15. Wypożyczone książki należy szanować, chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić zauważone uszkodzenia bibliotekarzowi.
 16. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę albo materiały dodatkowe, ma obowiązek odkupić taki sam tytuł, zgodny z datą wydania i wydawnictwem lub odkupić inną o takiej samej aktualnej wartości antykwarycznej, co zniszczony bądź zagubiony egzemplarz.
 17. Wszystkie wypożyczone książki, materiał dodatkowe i inne materiały ze zbiorów należy zwrócić przed upływem końca roku szkolnego.
 18. W przypadku zmiany miejsca nauki czytelnik jest zobowiązany oddać wypożyczone książki i/lub podręczniki.
 19. W bibliotece działa multimedialny punkt informacyjny dla nauczycieli i uczniów.
 20. Punkt informacyjny jest dostępny dla chętnych w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza, poza śródlekcyjnymi 10 min. przerwami.
 21. Multimedialny punkt biblioteczny przeznaczony jest jedynie do celów naukowych i cichej pracy.
 22. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania napojów i  jedzenia.