STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. OJCA PIO  Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Akt założycielski;
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział 1. Przepisy definiujące

 

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

 

Rozdział 3. Misja szkoły, model absolwenta

 

Rozdział 4. Cele i zadania szkoły

 

Rozdział 5. Wolontariat w szkole

 

Rozdział 6. System doradztwa zawodowego

 

Rozdział 7. Bezpieczeństwo uczniów w szkole

 

Rozdział 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Rozdział 9. Pomoc materialna

 

Rozdział 10. Organa szkoły i ich kompetencje

 

Rozdział 11. Organizacja pracy szkoły

 

Rozdział 12. Świetlica szkolna

 

Rozdział 13. Biblioteka szkolna

 

Rozdział 14. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

Rozdział 15. Uczniowie

 

Rozdział 16. Nagrody i kary

 

Rozdział 17. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

Rozdział 18. Zasady przyjmowania uczniów

 

Rozdział 19. Budżet szkoły

 

Rozdział 20. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Ojca Pio
w Zamościu,
w której prowadzone są do 31 sierpnia 2019 roku oddziały gimnazjalne;

2)      nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;

3)      rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

4)      uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;

5)      wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;

6)      radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;

7)      dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu;

8)      samorządzie uczniowskim – rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły;

9)      radzie rodziców – rozumie się przez to radę rodziców szkoły;

10)  organie prowadzącym – rozumie się Diecezję Zamojsko-Lubaczowską w Zamościu.

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 

§ 2. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu.

2. Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

3. Szkoła ma siedzibę w Zamościu ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w obiekcie wynajętym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”. Szkoła korzysta również z obiektu przy ul. Dembowskiego 24 w Zamościu. W salach tego obiektu są prowadzone są prowadzone zajęcia dla klas I-III. Podczas nieobecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły dyrekcję szkoły reprezentuje nauczyciel pełniący funkcję przewodniczącego zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.

8. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I-VIII w zakresie szkoły podstawowej i w okresie przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku w oddziałach II i III gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 w oddziałach III klasy gimnazjum). Statut dotychczasowego gimnazjum reguluje w okresie przejściowym pracę oddziałów gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej.

9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

 

§ 3. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ramowy plan nauczania;

5)      realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, ustalone przez Ministra Oświaty.

 

Rozdział 3

Misja szkoły, model absolwenta

 

§ 4. 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Jest miejscem integralnego wychowania, ewangelizacji, nauczania, inkulturacji i wdrażania dialogu życia pomiędzy młodymi różnych religii i środowisk społecznych. Jej zadania i program zmierzają do zapewnienia syntezy między kulturą i wiarą z jednej strony oraz wiarą i życiem z drugiej. W tej perspektywie szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy zaakceptują i podejmą przyjętą ofertę programową. Jednocześnie szkoła pamięta o swojej katolickiej tożsamości, co oznacza, że jej zadaniem jest formowanie katolików świadomych swego powołania i miejsca, zarówno w Kościele, jak i we współczesnym społeczeństwie.

 

2. Celem funkcjonowania szkoły jest wszechstronny rozwój każdego dziecka w wierze, wychowankowie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, wzmacniając przy tym więzi rodzinne. Szkoła propaguje wartości chrześcijańskie, oraz kształci i wychowuje uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

 

3. Absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą
w Zamościu jest Polakiem umiejącym żyć zgodnie z katolicką nauką Kościoła i poruszać się w otaczającym świecie oraz:

- jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji,

- kieruje się w codziennym życiu zasadami moralnymi,

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

- jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,

- integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

- jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,

- rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,

- zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

- korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych,

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,

- posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

- jest gotowy do niesienia pomocy,

- świadomie uczestniczy w praktykach religijnych,

- radośnie świadczy o swojej wierze.

 

Rozdział 4

Cele i zadania szkoły

 

§ 5. 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.

 

2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

- celów i zadań statutowych,

- programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

- programów nauczania.

Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora oraz nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o  godności osoby.

 

4. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

 

5. Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

 

§ 6. 1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie a także zawarte w Programie Wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

2. Główne cele szkoły to:

1)      umożliwianie nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej;

2)      sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, uwzględniając możliwości szkoły;

3)      dbanie o bezpieczeństwo uczniów i ochrona ich zdrowia;

4)      wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci;

5)      umożliwianie uczniom formacji religijno-moralnej, zgodnej z nauczaniem Kościoła katolickiego; wyznawane wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;

6)      wychowywanie uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;

7)      uczenie rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;

8)      dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kształcenia, pomaganie w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowywanie do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;

9)      rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

10)  rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

11)  ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

12)  rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

13)  wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

14)  wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

15)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

16)   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

17)  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

18)  umożliwianie uczniom potrzebującym pomocy uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwianie realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

3.  Do zadań szkoły należy:

 

1)        zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)        zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)        kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)        realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji, objętych ramowym planem nauczania, w tym kształcenie kompetencji ponadprzedmiotowych;

5)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6)        organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)        organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)        dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)        wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)    umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, narodowej, etnicznej i językowej;

13)    zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)    sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)    skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)    wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17)    podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

18)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

19)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

20)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

21)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

22)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

23)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

24)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

25)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

26)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

27)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

28)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

29)    stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

30)    prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

31)    ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

32)    egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

33)    dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

4. Szkoła systematycznie diagnozuje potrzeby, osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

§ 7. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania;

2)   Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

3. Dyrektor odpowiada za ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny.

 

Rozdział 5

Wolontariat w szkole

 

§ 8.  1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu lub Szkolne Koło CARITAS.

 

2. Szkolny Klub Wolontariatu (Szkolne Koło CARITAS) ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

 

3. Klubem Wolontariatu (Szkolnym Kołem CARITAS) opiekuje się nauczyciel – koordynator delegowany przez dyrektora szkoły.

 

4. Opiekun Klubu (Koła CARITAS) ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.

 

5. Formy działalności:

1)   działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)   działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)   udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

 

6. Za zaangażowania w działalność Klubu Wolontariatu (Szkolnego Koła CARITAS) uczniowie mogą być nagradzani. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności.

 

7. Formy nagradzania:

a)        pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

b)        przyznanie dyplomu,

c)        wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

d)       pisemne podziękowanie do rodziców.

 

Rozdział 6

System doradztwa zawodowego

 

§ 9.  1. Celem głównym doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

2. Cele szczegółowe doradztwa zawodowego:

1)   w klasach I – IV szkoły podstawowej:

a)      wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

b)      zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,

c)      uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

d)     zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji             w wyborze właściwego zawodu,

e)      rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

2)   w klasach VI -VIII szkoły podstawowej i klasach II -III gimnazjalnych:

a)      odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

b)      motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.

c)      rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

d)     wdrażanie uczniów do samopoznania,

e)      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

f)       kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

g)      rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

h)      wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)        poznanie możliwych form zatrudnienia,

j)        poznanie lokalnego rynku pracy,

k)      poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

l)        poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

m)    diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

n)      poznawanie różnych zawodów,

o)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1)   wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,

2)   wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,

3)   rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,

4)   gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych,

5)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

6)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły.

7)   wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów,

8)   współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego,

9)   w zakresie współpracy z rodzicami:

a)        podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

b)        doskonalenie umiejętności wychowawczych,

c)        przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

d)       indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 7

 Bezpieczeństwo uczniów w szkole

 

§ 10.  1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.

 

3.   Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

4. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów.

 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

 

6. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek i wyjść.

 

7. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole obowiązują również następujące regulaminy:

1)      Regulamin dyżurów nauczycieli;

2)      Regulamin korzystania z szatni;

3)      Regulamin korzystania pracowni komputerowej;

4)      Regulamin korzystania pracowni chemicznej;

5)      Regulamin korzystania z sali gimnastycznej oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych;

6)      Regulamin organizowania uroczystości szkolnych i spotkań w sali gimnastycznej i auli;

7)      Zasady wychodzenia uczniów na zewnątrz podczas przerw międzylekcyjnych;

8)      Zasady dotyczące zmiany obuwia;

9)      Regulamin karty rowerowej;

10)  Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

11)  Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego;

12)  Regulamin pełnienia dyżurów uczniowskich;

13)  Regulamin świetlicy szkolnej;

14)  Regulamin wycieczek i wyjść;

15)  Regulamin z wychowania fizycznego;

16)  Regulamin organizowania zajęć do wyboru wychowana fizycznego (fakultetów);

17)  Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją;

18)  Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub wypadku ucznia;

19)  Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem;

20)  Regulamin zachowania;

21)  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;

22)  Instrukcja dobrej praktyki higieny;

23)  Regulamin monitoringu wizyjnego.

8. Dyrektor szkoły w miarę potrzeb może wprowadzić kolejne regulaminy.

 

Rozdział 8

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 11. 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;

4)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów zgodnie z przepisami prawa oświatowego;

8)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)    wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

4. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych, placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

Rozdział 9

Pomoc materialna

 

§ 12. 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasowego.

 

2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

§ 13. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).

 

§ 14. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Rozdział 10

Organa szkoły i ich kompetencje

 

§ 15. Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców,

4)      samorząd uczniowski.

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

Dyrektor szkoły

 

§ 16. 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

 

2. W szkole mogą być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. Powierzenia nauczycielowi tych stanowisk dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

 

3. Podczas nieobecności w szkole dyrektora zastępuje go jego zastępca. Jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora – nieobecnego dyrektora zastępuje nauczyciel wskazany przez organ prowadzący, działający w porozumieniu z dyrektorem.

 

§ 17. Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 18. 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z  Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole. Regulaminy te oraz ich nowelizacje wymagają zatwierdzenia przez organ prowadzący.

 

2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor obowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i  wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie (zob. art. 183b § 4 Kodeksu pracy).

 

§ 19. 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

 

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

2)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

4)      jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i  administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole;

5)      jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

6)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

7)      opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;

8)      dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

9)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;

10)  odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;

11)  dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

12)  nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;

13)  współpracuje z radą rodziców; w sprawach określonych przepisami zwraca się do rady rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;

14)  opracowuje arkusz organizacji szkoły, plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

15)  sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:

a)      sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,

b)     podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,

c)      zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)     powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;

16)  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i innowacyjnej;

17)  odpowiada za dokumentację szkoły;

18)  egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

19)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

20)  opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

21)  dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

22)  dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

23)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

24)   organizuje prace konserwacyjno-remontowe;

25)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

26)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

27)  wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;

28)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

29)  jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

 

§ 20. 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i  kształcenia dzieci i młodzieży według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

 

2. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3. Programy te muszą uwzględniać koncepcję wychowania człowieka jako osoby, przynajmniej respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz uwzględniać poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

 

4. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i  realizowania zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i kształcenia.

 

5. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli, aby szkoła zapewniała:

1)      wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki;

2)      właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

 

Rada pedagogiczna

 

§ 21. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

 

3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.

 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania rady pedagogicznej mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 22. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1)        uchwala regulamin swojej działalności;

2)        podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;

3)        podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

4)        może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

5)        może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

6)        zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

7)        podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

8)        podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

9)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10)    uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

11)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1)         opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)        opiniuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego;

3)        opiniuje projekt planu finansowego na kolejny rok kalendarzowy;

4)        wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5)        opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;

6)        opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

7)        opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

8)        opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

9)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

10)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

11)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

12)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

13)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

 

3. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)        przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

3)        rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 23. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Rada rodziców

 

§ 24. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.

 

2. W skład rady rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w  szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i  wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.

 

5. Do rady rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).

 

Samorząd uczniowski

 

§ 25. 1. W szkole działa samorząd uczniowski.

 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Zasady współpracy organów szkoły

 

§ 26. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 

2. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.

 

3. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 

§ 27. 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

 

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1)      sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;

g)      sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 28. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły;

h)      sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego;

i)        sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego;

j)        sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

§ 28. 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

 

2. Nauczyciel:

1)      rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;

2)      w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;

3)      w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;

4)      gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on dyrektorowi szkoły.

 

3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.

 

4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do organu prowadzącego.

 

5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 

6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

Stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe

 

§ 29. 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie oraz wolontariat, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

 

Rozdział 11

Organizacja pracy szkoły

 

§ 30. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów.

 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia prowadzone w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów oraz z zakresu doradztwa zawodowego, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.

 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w budynkach oraz na obiektach rekreacyjno-sportowych szkoły w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.

 

5. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

 

6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w  tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

7. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. W takich przypadkach odpowiedzialność w czasie drogi uczniów na zajęcia i drogi powrotnej z zajęć spoczywa na rodzicach.

 

8. Zasady wyjść i wycieczek określa Regulamin wycieczek i wyjść.

 

9. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.

 

10. Zasady organizowania zajęć do wyboru wychowania fizycznego (fakultetów) określa Regulamin organizowania zajęć do wyboru wychowana fizycznego (fakultetów).

 

§ 31. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – po zasięgnięciu opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zakres danych, które zawiera arkusz organizacji, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.

 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 32. W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i formacji religijnej, w  tym rekolekcje, wyjazdy integracyjno-formacyjne i dni skupienia. Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, w Dzień Patrona Szkoły oraz jeden raz w miesiącu szkoła organizuje dla uczniów i nauczycieli wspólną Mszę św.

 

§ 33. 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.

 

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.

 

3. W dniach, o których mowa w ust. 2 oraz w okresie przerw świątecznych, szkoła organizuje dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę, zajęcia opiekuńcze.

 

4. Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych w formie dziennika elektronicznego. Zasady jego funkcjonowania określa Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego.

 

§ 34. 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)         pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)         biblioteki;

3)         gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

4)         zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5)         pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.        

 

2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

 

 

Rozdział 12

Świetlica szkolna

 

§ 35. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.

 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa Regulamin świetlicy.

 

§ 36. 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.

 

2. Do głównych zadań świetlicy należy:

1)      organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

2)      tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;

3)      tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);

4)      rozwijanie uzdolnień, samodzielności, kreatywności;

5)      pobudzanie ciekawości poznawczej;

6)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);

7)      pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

 

3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.

 

4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

 

5. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowane są posiłki dla dzieci, których rodzice wyrazili taką wolę, w formie cateringu. Koszt zakupu posiłków ponoszą rodzice. Zasady wydawania posiłków określa Instrukcja dobrej praktyki higieny.  

 

 

Rozdział 13

Biblioteka szkolna

 

§ 37. 1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

 

2. Organizacja biblioteki szkolnej:

1)   Biblioteka znajduje się na II piętrze budynku szkoły.

2)   W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz.

3)   Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.

4)   Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

5)   Dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

9)   Czas pracy biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i określony w regulaminie.

6)   W bibliotece działa punkt multimedialny (składający się z 2 komputerów i drukarki) przeznaczony do cichej pracy uczniów i nauczycieli.

7)   Punkt multimedialny jest dostępny w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza, poza krótkimi przerwami śródlekcyjnymi.

8)   Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.

10)  Księgozbiór podręczny, czasopisma oraz materiały dodatkowe udostępniane są tylko na miejscu.

11)  Szczegółowe procedury udostępniania księgozbioru głównego i materiałów dodatkowych określa regulamin biblioteki.

12)  Szczegółowe procedury udostępniania podręczników określa regulamin wypożyczania podręczników.

11)  Systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne materiały.

12)  Wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu (komputery) z dostępem do Internetu, środków na organizację imprez bibliotecznych.

13)  Roczny plan finansowy przedkłada się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 

3. Cele biblioteki szkolnej:

1)  Realizacja potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych).

2)  Wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacja  informacyjna i kulturalna poprzez organizowanie różnorodnych działań mających na celu rozbudzanie wrażliwości religijnej, kulturowej i kompetencji społecznych.

3. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym stylem uczenia oraz kompetencji czytelniczych w tym nawyku czytania.

3)  Wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli.

 

4. Podstawowe zadania biblioteki:

1)  Tworzenie warunków do efektywnego korzystania z technologii informacyjnej w celu poszukiwania, porządkowania, krytycznego selekcjonowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł.

2   Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji uczniów.

3)  Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.

4)  Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową, religijną
 i społeczną.

5)  Gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego (np. encyklopedii, słowników), lektur i literatury pięknej, literatury popularno-naukowej, multimediów, innych wydawnictw potrzebnych do realizacji zadań statutowych szkoły.

6)  Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 roku
w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283).

7)  Udostępnianie uczniom, nauczycielom, rodzicom zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

8)  Tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego.

9)   Propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych.

10)  Praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków.

11)  Współpraca w realizacji wyżej wymienionych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi bibliotekami i instytucjami.

 

5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1)  Odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej.

2)  Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym , nauczycielami poszczególnych przedmiotów i rodzicami.

3)  Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki.

4)  Odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki.

5)  Sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć i imprez bibliotecznych.

6)  Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację biblioteki według obowiązujących przepisów.

7) Stosuje różne formy kształtowania kultury czytelniczej, medialnej, i informacyjnej, zapoznaje uczniów z technikami uczenia się i samokształcenia.

8)  Gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami.

9)  Organizuje i udostępnia warsztat informacyjny.

10)  Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą biblioteki i jej zbiorów.

11)  Systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.

12)  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

Rozdział 14

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

§ 38. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 39. 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1)      realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;

2)      wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.

 

3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1)      prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;

2)      włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;

3)      jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;

4)      uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

5)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i  poza szkołą oraz podczas pełnionych dyżurów;

6)      dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;

7)      właściwy wybór programu nauczania;

8)      ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;

9)      doskonalenie zawodowe i formację religijną;

10)  powierzone jego opiece mienie szkoły.

 

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Organ prowadzący szkołę oraz dyrektor jest obowiązany do występowania w obronie nauczyciela, gdy uprawnienia nauczyciela zostaną naruszone (dotyczy wszystkich nauczycieli w rozumieniu ustawy, bez względu na wymiar zatrudnienia).

 

§ 40. 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1)      tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,

2)      otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,

3)      ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

4)      organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,

5)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

6)      utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.

 

4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

 

5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z  pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

 

§ 41. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

§ 42. 1. Dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli w rozumieniu art. 111 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie.

 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§ 43. Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:

1)      wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i  chrześcijańskich wartości;

2)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3)      określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;

4)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

5)      podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;

6)      wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z  programu wychowawczo-profilaktycznego;

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 44. 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.

 

2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

 

§ 45. 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.

 

2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.

 

3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie określonym w tej ustawie.

 

Rozdział 15

Uczniowie

 

§ 46. 1. Uczniowie mają prawo do:

1)      dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;

2)      życzliwego i podmiotowego ich traktowania;

3)      znajomości programu edukacyjnego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

4)      sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

5)      zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)      otrzymania pomocy w przypadku trudności;

8)      wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

9)      wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;

10)  korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

1)      przestrzegania statutu szkoły;

2)      włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;

3)      systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w  lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

4)      posiadania i okazywania nauczycielom dzienniczka ucznia;

5)      kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

6)      godnego reprezentowania szkoły;

7)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8)      noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę.

 

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach w terminie do tygodnia od powrotu ucznia do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej, poprzez dziennik elektroniczny lub ustnej.

 

§ 47. W szkole może być stosowane zawarcie kontraktu, który jest dokumentem określającym wzajemne oczekiwania stron oraz zobowiązania. Stronami kontraktu mogą być: dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkolny, rodzice, uczniowie i grupa uczniów. Kontrakt jest podpisywany na określony czas, a zapisy w nim zawarte nie mogą być sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem.

 

§ 48. Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

1)      pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;

2)      jednoczy wspólnotę uczniów;

3)      uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;

4)      strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

 

§ 49. 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

1)      picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;

2)      przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;

3)      noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;

4)      stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

5)      przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;

6)      nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;

7)      farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci;

8)      opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

 

2. Uczeń może skorzystać w szkole z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

 

§ 50. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

1)      zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;

2)      zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;

3)      zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;

4)      udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

5)      okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;

6)      uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;

7)      realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej;

a)      propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;

b)     promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;

c)      uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;

d)     uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;

8)      ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;

9)      wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;

10)    zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;

11)    bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

 

Rozdział 16

Nagrody i kary

 

§ 51. 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 

2. Uczeń może być nagrodzony za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;

2)      wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;

3)      rzetelną naukę i pracę społeczną;

4)      dzielność i odwagę;

5)      100% frekwencję.

 

3. Rodzaje nagród:

1)      pochwała wychowawcy wobec klasy;

2)      pochwała dyrektora wobec szkoły;

3)      list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;

4)      nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i  zakończenia roku szkolnego;

5)      nagrody rzeczowe.

 

4. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.

 

6. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

 

7. Kary uczniowie otrzymują za:

1)      naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;

2)      notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;

3)      naruszanie nietykalności cielesnej;

4)      brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;

5)      rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);

6)      udowodnioną kradzież.

 

8. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.

 

9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

10. System kar obejmuje:

1)      upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;

2)      upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;

3)      obniżenie oceny z zachowania;

4)      naganę dyrektora;

5)      złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w  szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

 

11. Dyrektor szkoły występuje do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.

 

12. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:

1)      świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);

2)      notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;

3)      niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;

4)      ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.

 

13. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

 

14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.

 

15. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

 

16. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)   wychowawcy klasowego;

2)   pedagoga;

3)   samorządu uczniowskiego.

 

17. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

Rozdział 17

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 52. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 

§ 53. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3)   zajęć religii.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

 

2.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

§ 53 a. 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)  udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju;

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie rocznej oceny z religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

3. Nauczyciele, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.

 

5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

6.  Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.

 

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania.

 

§ 53 b. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 53 b ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 53 c. 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

1)  wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

2)  zajęć komputerowych albo informatyki

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 53 d. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

2.  Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 53 g ust. 1, odbywa się w następujących formach:

1)   wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2)  wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3)  kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4)  pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5) dyktanda;

6)  ćwiczenia i zadania praktyczne;

7)  ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8)  ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9)  prace długoterminowe i prace projektowe;

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

 

3.   Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.

 

4.  Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.

 

5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

 

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

 

7.  Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.

 

8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

9. Przyjmuje się następującą ilość ocen w danym okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny,

2) dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny,

3) trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen,

4) cztery i więcej godziny tygodniowo – minimum 6 ocen.

 

10. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika i podaje uczniom do wiadomości:

1) w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

 

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na wniosek poprzez:

1)  umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły;

2)  przekazanie rodzicowi przez nauczyciela skanu lub kopii pracy – jeśli nauczyciel wyrazi taką zgodę.

 

§ 53 e. 1.Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.

 

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.

 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.

 

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 

 

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.

 

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.

 

7.  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:

1) jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2)  dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

 

8.  Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.

 

9.  Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i kartkówek oraz dyktand.

 

§ 53 f. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.

 

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.

 

5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

 

§ 53 g. 1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie muszą odpowiadać średniej ocen bieżących. Oceny bieżące mogą posiadać swoją ,,wagę”. Wagę ustala nauczyciel i może ona wynosić 1 lub 2.

 

2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.

 

3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.

 

4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i nd.

 

5. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1)      poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;

2)      30% - 49% – dopuszczający;

3)      50% - 74% – dostateczny;

4)      75% - 89% – dobry;

5)      90% - 99% – bardzo dobry;  

6)      100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

 

§ 53 h. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zachowanie poprawne:

a) uczeń odróżnia dobro od zła – prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;

b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;

c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

2) zachowanie dobre:

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

 

3) zachowanie bardzo dobre:

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

4) zachowanie wzorowe:

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

5) zachowanie nieodpowiednie:

a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia,

b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;

6) zachowanie naganne:

a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej,

b) został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany jego zachowania,

c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia,

d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

 

§ 53 i. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora.

 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.

 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.

 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 53 j. 1. W klasach I–III:

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

Ustalenie ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

– informacja o przewidywalnych ocenach rocznych

 

§ 53 k. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

1) nauczycieli,

2) uczniów danego oddziału

3) ocenianego ucznia.

 

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez dyrektora.

 

3. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

 

5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.

 

6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

 

7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku elektronicznym w rubryce ,,kontakt z rodzicami”.

 

8.  Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas zebrania z wychowawcą, indywidualnego spotkania lub listownie. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem.

 

9.  Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.

 

10. Ostateczne roczne oceny klasyfikacyjne nie mogą być niższe niż przewidywalne, z zastrzeżeniem § 53 l. ust. 7.

 

11. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej odpowiada wychowawca oddziału.

 

§ 53 l. 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

 

2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;

2)  ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:

a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub

b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana. 

 

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.

 

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.

 

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej osobiście, telefonicznie lub listownie. Fakt przekazania tej informacji nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku elektronicznym w rubryce ,,kontakt z rodzicami”.

 

6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawcy oddziałów wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

 

§ 53 ł. 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

 

 Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 53 m. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbywa się klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 53 n.

 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 53 n. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

 

6.  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 53 o ust. 10.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Egzamin sprawdzający

 

§ 53 o. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym odbywa się klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

§ 53 p. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§ 53 q. 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 53 g ust. 1, z zastrzeżeniem § 53 n ust. 9.

 

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 53 g ust. 1;

2) przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VIII, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza klasę VIII i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu. 

 

§ 53 r. 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne i religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne i religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 53 s. 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio w dzienniku elektronicznym, do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub w plenerach; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem (poza dziennikiem elektronicznym);

2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

§ 53 ś. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

 

2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

 

3. Termin i sposób przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 18

Zasady przyjmowania uczniów

 

§ 54. 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.

 

2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

 

3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.

 

4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i  wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.

 

5. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i statutu szkoły.

 

§ 55. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

1)      wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;

2)      poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole lub szkołę, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;

3)      wynik rozmowy z rodzicami.

 

§ 56. 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1)      złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w  „szczegółowych zasadach rekrutacji”;

2)      przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami;

3)      ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania;

4)      ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

 

§ 57. 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.

 

2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

 

§ 58. Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

 

 

Rozdział 19

Budżet szkoły

 

§ 59. 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i  przekazywanej przez Urząd Miasta Zamość. 

 

2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.

 

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

Rozdział 20

Postanowienia końcowe

 

§ 60. 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.

 

2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

§ 61. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o  systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

§ 62. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11  oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu i godłem państwa.

 

§ 63. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 64. 1. Patronem szkoły jest św. Ojciec Pio.

 

2. Święto patronalne szkoły obchodzone jest 23 września lub w okolicy tego dnia.

 

3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 65. Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2017 r., z tym dniem uchyla się poprzedni statut.