S T A T U T

Katolickiego Gimnazjum im. św. Ojca Pioz siedzibą w Zamościu

 

Rozdział I: Informacje ogólne

 

§ 1

 

 1. Szkoła posiada nazwę: ,,Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu”. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

 

 1. Szkoła ma siedzibę w Zamościu ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w obiekcie wynajętym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.  Szkoła korzysta również z obiektu przy  ul. Dembowskiego 24 w Zamościu.

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, reprezentowana przez ks. dra Sylwestra Zwolaka Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

 

§ 2

 1. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum.

 

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

 

 1. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz ogólnych zasadach postępowania administracyjnego.

 

§ 3

 

 1. Gimnazjum jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki. Szkoła w szczególności opiera się na myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II.

 

 1. Organizację kształcenia ustala się corocznie i zależna jest ona od warunków, jakimi w danym roku dysponuje szkoła. Dopuszczalne jest wprowadzenie nauczania na dwie zmiany.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 4

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, zatrudnia w szkole osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć na podstawie obowiązujących przepisów,

4) realizuje:

a) programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego

b) ramowy plan nauczania,

c) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

§ 5

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

 

 

Rozdział II: Cele i zadania szkoły

 

§ 6

 

 Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego –   do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

 

 

 

 

§ 7

 

 1. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.
 2. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

§ 8

 

 1. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły - świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

 

 1. Proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym wychowankom przez nauczycieli – wychowawców.

 

 1. Szkoła nie jest szkołą obwodową, jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

§ 9

 

 1. Cele i zadania, o których mowa w § 7 i 8, określone dla gimnazjum w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, szkoła realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.

 

 1. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby,

2)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie,

3)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie gimnazjum, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

4)      przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji,

5)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości,

6)      realizuje podstawy programowe dla gimnazjum,

7)      współpracuje z instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.

 

§ 10

 

 1. Szkoła jest wspólnotą uczniów i nauczycieli.

 

 1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (opiekunowie prawni).

 

 1. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.

 

 1. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

§ 11

 

 1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum - szkoła w szczególności:

1)      wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody,

2)      kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według przyjętego programu nauczania,

3)      umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły; uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do jej bieżących potrzeb,

5)      stwarza warunki formacji uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych. Do form opieki nad uczniami zalicza się:

1)      sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2)      sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez opiekunów posiadających upoważnienie dyrektora,

3)      pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora,

4)      otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną opiekę medyczną (pielęgniarka) w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,

5)      otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,

6)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

 

 1. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny wobec swoich uczniów – w oparciu o własny program wychowawczy. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze:

1)    pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowym w klimacie ewangelicznym,

2)    ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary i kultury,

3)    angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej wizji wychowania,

4)    otwieranie się na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń,

5)    podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły.

 

 1. Szkoła jest zobowiązana do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przez dostępem do treści Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

 1. W szkole mogą być zorganizowane zajęcia świetlicowej. Organizacja tych zajęć odbywa się na podstawie Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

 

 1. W szkole są powołane zespoły ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. Zasady udzielania tej pomocy i organizowania jej określa załącznik do Statutu.      

 

Rozdział   III: Organa szkoły

 

§ 12

 

 1. Organami szkoły są:

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

        4)  rada rodziców.

 

 1. Kompetencje wyżej wymienionych organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustaw oraz regulaminy wewnętrzne.

 

 1. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów szkoły.

 

 1. Uchwały organów podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.

 

 1. Zapewnia się każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem.

 

 1. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

Dyrektor

§ 13

 

 1. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. W szkole mogą być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.           Powierzenia nauczycielowi tych stanowisk dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

§ 14

 

 1. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy szkoły –  jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.

Dyrektor w szczególności:

1)         odpowiada za przestrzeganie § 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, w tym:

a)             hospituje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,

b)             organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,

c)             przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych,

d)             dokonuje oceny pracy nauczycieli,

e)             analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,

f)              inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,

g)             przedstawia radzie pedagogicznej wnioski  z prowadzonego nadzoru pedagogicznego;

3)       przygotowuje program dydaktyczno – wychowawczy i przedkłada go do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną,

4)         odpowiada za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

5)         przyjmuje uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,

6)         sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju,

7)         dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,

8)         organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ich formację, uwzględniając charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe,

9)         realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

10)     współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,

11)     ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,

12)     dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i  kontrolą  organu  prowadzącego,

13)     odpowiada za dokumentację szkoły,

14)     realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,

15)     stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,

16)     jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów.

 

   2. Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:

1)                przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

2)                występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz rady pedagogicznej,

3)                zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,

4)                organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,

5)                zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,

6)                terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,

7)                ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8)                zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,

9)                prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,

10)            powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,

11)            nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.

 

3.  Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:

1)                sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

2)                podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum,

3)                organizuje nauczanie indywidualne,

4)                zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)                powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów,

6)                podejmuje, na wniosek rodziców, decyzję o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

 

 1. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

 

 1. Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej, uzgadnia projekt Statutu szkoły przygotowany przez radę pedagogiczną - przed jego uchwaleniem - z organem prowadzącym.

 

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za aktualizację statutu i wprowadzenie tekstu ujednoliconego.

 

Rada  Pedagogiczna

 

§ 15

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 

 1. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać dział, z głosem doradczym, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 

 1. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w programie nauczania przedkładanych z pozytywną opinią organu  prowadzącego,

4)      ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5)      podejmowanie uchwały w sprawie wystąpienia do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

6)      wprowadzenie i uchwalanie zmian w statucie szkoły,

7)      uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

8)      wyrażanie zgody (lub nie) odnośnie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego,

9)      podejmowanie uchwał odnośnie promocji warunkowej ucznia.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,

2)       propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,

3)       opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

4)       plan wykorzystania środków finansowych,

5)       wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 

 1. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

 

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

 

Samorząd  uczniowski

 

§ 16

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

 1. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który ustala ogół uczniów w głosowaniu i który jest zatwierdzany  przez dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

 

 1. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.

 

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

§ 17

 

 1. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

1)                  znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,

2)                  mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,

3)                  organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4)                  mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.

 

 1. Rada samorządu reprezentuje interesy uczniów, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:

1)       prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian Statutu szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych dokumentów,

2)       prawa do organizacji życia szkolnego w porozumieniu z dyrektorem,

3)       możliwość wnoszenia odwołań od decyzji rady pedagogicznej, dyrektora dotyczących spraw uczniów,

4)       prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony inrernetowej szkoły.

 

Rada  Rodziców

§ 18

 

 1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców jest organem opiniodawczym.

 

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

 1. Rada rodziców wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły.

 

 1. Rada rodziców współdziała z dyrektorem szkoły.

 

 1. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 

 1. Kompetencje rady rodziców:

1)       może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2)       uchwalać w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki; jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną, program wychowawczy szkoły lub program profilaktyki ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

3)       opiniować program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

4)       opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

7. Rada rodziców ma obowiązek opiniowania podjęcia działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację.

 

§ 19

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

1)          zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły,

2)          zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3)          uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych, informacje te bez względu na postać i sposób przekazywania jest bezpłatna  (dotyczy szczególnie sytuacji udostępnia informacji elektronicznej).

4)          wglądu do dokumentacji dotyczącej dziecka w sposób określony w statucie, prac pisemnych na terenie  szkoły, wypożyczenia (z zastrzeżeniem materiałów chronionych prawem autorskim),

5)          opiniowania zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

1) współpracować ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,

2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach oraz stawiać się w szkole na indywidualne wezwania przez dyrektora, pedagoga, wychowawcę bądź nauczyciela uczącego,

 

§ 20

 

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

 

 1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco:

1)            sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,

2)            sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas, pedagog szkolny z możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły,

3)            sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego,

4)            sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego,

5)            sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu, rady rodziców,  powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

 1. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej.

 

 1. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

 

Stowarzyszenia i organizacje

 

§ 21

 

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne charakterem szkoły.

 

 1. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

 

Organ prowadzący

 

§ 22

 

Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność w zakresie ustalonym w § 34a ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

 

Rozdział IV:  Organizacja pracy szkoły

 

§ 23

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, który może liczyć maksymalnie 26 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów w oddziale.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo –lekcyjnym.

 

 1. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

 

 1. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, na przykład odbywać się poza szkołą.

 

 1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 1. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.

 

§ 24

 

1. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły dzielą się na trzy grupy:

a)       obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b)       dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: dodatkowy język nowożytny, zajęcia dla których nie ma podstawy programowej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania,

c)       zajęcia religii/etyki zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi nauczania religii/etyki

 

2. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i  międzyoddziałowych.

 

3. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1 - uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga działania dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

4. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

 

§ 25

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.

 

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich - określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące dni:

1)          rozpoczęcie roku szkolnego,

2)          Dzień Edukacji Narodowej,

3)          rekolekcje szkolne,

4)          święto patronalne szkoły,

5)          inne dni, ze względu na charakter szkoły.

§ 26

 

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)       pomieszczeń  do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)       biblioteki,

3)       zastępcza sala gimnastyczna,

4)       pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

 

§ 27

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

 

1. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1)        Biblioteka znajduje się na II piętrze budynku szkoły.

2)        W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz.

3)        Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.

4)        Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin biblioteki.

5)        Dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

9)        Czas pracy biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i określony w regulaminie.

6)        W bibliotece działa punkt multimedialny (składający się z 2 komputerów i drukarki) przeznaczony do cichej pracy uczniów i nauczczycieli.

7)        Punkt multimedialny jest dostępny w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza, poza krótkimi przerwami śródlekcyjnymi.

8)        Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.

10)      Księgozbiór podręczny, czasopisma oraz materiały dodatkowe udostępniane są tylko na miejscu.

11)      Szczegółowe procedury udostępniania księgozbioru głównego i materiałów dodatkowych określa Regulamin Biblioteki.

12)      Szczegółowe procedury udostępniania podręczników określa Regulamin wypożyczania podręczników.

11)      Systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne materiały.

12)      Wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu (komputery) z dostępem do Internetu, środków na organizację imprez bibliotecznych.

13)      Roczny plan finansowy przedkłada się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 

2. CELE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1)    Realizacja potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych) .

2)    Wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacja  informacyjna i kulturalna poprzez organizowanie różnorodnych działań mających na celu rozbudzanie wrażliwości religijnej, kulturowej i kompetencji społecznych.

3.    Wyrabianie i pogłębianie u uczniów umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym stylem uczenia oraz kompetencji czytelniczych w tym nawyku czytania.

3)    Wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli.

 

3. PODSTAWOWE ZADANIA BIBLIOTEKI

1)    Tworzenie warunków do efektywnego korzystania z technologii informacyjnej w celu poszukiwania, porządkowania, krytycznego selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

2     Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji uczniów.

3)    Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.

4)    Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową, religijną i społeczną.

5)    Gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego (np. encyklopedii, słowników), lektur i literatury pięknej, literatury popularno-naukowej, multimediów, innych wydawnictw potrzebnych do realizacji zadań statutowych szkoły.

6)    Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283).

7)    Udostępnianie uczniom, nauczycielom, rodzicom zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

8)    Tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego.

9)    Propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych.

10)  Praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków.

11)     Współpraca w realizacji wyżej wymienionych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, rodzicami (opiekunami prawnymi), innymi bibliotekami i instytucjami.

 

1)       OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1)          Odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej.

2)          Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym , nauczycielami poszczególnych przedmiotów i rodzicami.

3)          Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki.

4)          Odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki.

5)          Sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć i imprez bibliotecznych.

6)          Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację biblioteki według obowiązujących przepisów.

7)          Stosuje różne formy kształtowania kultury czytelniczej, medialnej, i informacyjnej, zapoznaje uczniów z technikami uczenia się i samokształcenia.

8)          Gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami.

9)          Organizuje i udostępnia warsztat informacyjny.

10)      Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą biblioteki i jej zbiorów.

11)      Systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.

12)      Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 28

 

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1)       realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w Statucie,

2)       wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

 

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

 

 1. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

 

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

 1. Organ prowadzący szkołę oraz dyrektor jest obowiązany do występowania w obronie nauczyciela, gdy uprawnienia nauczyciela zostaną naruszone (dotyczy wszystkich nauczycieli w rozumieniu ustawy, bez względu na wymiar zatrudnienia).

 

§ 29

 

 1. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1)          prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

2)          tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

3)          odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,

4)          jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

5)          uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

6)          życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,

7)          dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

8)          sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

9)          mienie szkoły,

10)       osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§  30

 

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

 

 1. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi szkoły.

 

 1. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel może:

6)       proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczanego przedmiotu,

7)       tworzyć program autorski,

8)       zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektora,

9)       z zachowaniem odrębnych przepisów.

 

 1. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, tj. podczas pobytu w placówce i na zajęciach oraz imprezach poza szkołą. Dyrektor szkoły kontroluje sposób pełnienia dyżurów nauczycieli na przerwach oraz przestrzeganie ustaleń dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły, w tym podczas oczekiwania na transport.

 

§ 31

 

 1. W szkole mogą funkcjonować następujące zespoły w ramach rady pedagogicznej:

1)          klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),

2)          wychowawcze,

3)          przedmiotowe,

4)          problemowe.

 

 1. Zadaniem zespołu klasowego jest przygotowanie projektu:

1)          zestawu  programów nauczania dla danej klasy,

2)          wyboru podręczników,

3)          ustalenia zakresu programu rozszerzonego z poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:

1)          projektu programu wychowawczego,

2)          spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.

 

 1. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
  1. dokonanie wyboru podręczników,
  2. opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

 

 1. W szkole może być zatrudniony; pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szkoły. Osoby te organizują pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów.

 

§ 32

 

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1)       tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków,

2)       otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,

3)       ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

4)       współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,

5)       utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania.

 

 1. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy - spójne z programem wychowawczym szkoły.

 

 1. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.

 

 1. W szkole może być zatrudniony nauczyciel realizujący zajęcia w ramach programów unijnych, który nie realizuje w szkole obowiązkowego wymiaru zajęć

 

§ 33

 

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

 

 1. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty szkolnej w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 34

 

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
 2. Pracownicy ci swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom obraz szkoły, której podstawą są wartości chrześcijańskie.

 

§ 35

 

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.

 

 1. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole. Dyrektor szkoły zatrudniając nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie.

 

 1. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z § 6 Karty Nauczyciela.

 

 1. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

 

 1. Zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników:

1) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania i proponowane podręczniki,

2) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania podręczniki,

3)   dyrektor szkoły w terminie przewidzianym aktualnym rozporządzeniem podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

4)   dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami w szkole.

 

Zasady przyjmowania uczniów

 

§ 36

 

Katolickie Gimnazjum jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła Katolickiego ani ze względu na status materialny. Szkoła posiada także wymiar charytatywny wobec rodzin wychowujących dzieci i wobec uczniów, którzy potrzebują wsparcia materialnego i pomocy w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Każdy uczeń oraz jego rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły.

 

§ 37

 

 1. Szkoła nie posiada swojego obwodu, przyjmuje dzieci zarówno z miasta Zamościa jak i okolicznych gmin.

 

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:

1)               rozmowa z uczniem,

2)               rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),

3)               analiza dokumentacji ucznia z poprzedniego etapu edukacyjnego lub poprzedniej szkoły (pod kątem ocen z zachowania oraz z przedmiotów),

4)               opinia wychowawcy, opinia katechety.

 

 1. W celu przeprowadzenie rekrutacji powoływany jest przez dyrektora zespół nauczycieli. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o szczególnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych nowo przyjętych uczniów.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie ucznia na prośbę rodzica w trakcie roku szkolnego, z zachowaniem procedur rekrutacji.

 

 1. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odnajdą się w rzeczywistości szkoły katolickiej oraz nie przestrzegają przepisów regulujących jej funkcjonowanie, rodzic ma prawo przenieść dziecko do szkoły obwodowej.

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 38

1.  Uczniowie mają prawo do:

1)                                     podmiotowego i życzliwego ich traktowania, opartego na zasadach personalizmu chrześcijańskiego,

2)                                    dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

3)                                    wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i działania w szkole,

4)                                    znajomości programu edukacyjnego szkoły,

5)                                    sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

6)                                    zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

7)                                    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)                                    otrzymania pomocy w przypadku trudności,

9)                                    wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

10)                                wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

11)                                korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego.

 

2.    Uczniowie mają obowiązek:

1)       przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,

2)       włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,

3)       systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach, 

4)       odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

5)       wypływającego z wyznawanych wartości stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,

6)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

7)       godnego reprezentowania swej szkoły,

8)       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9)       noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły, tj. granatowa koszulka z logo szkoły,

10)   dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju stosownie od okazji,

11)   udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

12)   usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

13)   podczas pobytu w szkole uczniowi zabrania się posiadania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. W przypadkach uzgodnionych z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczeń powinien mieć możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego. Nauczycielom pracującym w szkole przysługuje prawo kontrolowania i egzekwowanie przestrzegania tych zasad.

 

 1. W szkole może być stosowane zawarcie kontraktu, który jest dokumentem określającym wzajemne oczekiwania stron oraz zobowiązania. Stronami kontraktu mogą być: dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkolny, rodzice, uczniowie i grupa uczniów. Kontrakt jest podpisywany na określony czas, a zapisy w nim zawarte nie mogą być sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem.

 

§ 39

 

Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zasady oceniania – Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§ 40

 

 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2)       rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 843) wydane na podstawie art. 44zb ustawy.

 1. Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)       zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)       wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)       wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.         

§ 40 a

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)       udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)       udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju;

4)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)       dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.         

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)       ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)       ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;

5)       ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)       ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)       ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców :

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)       warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 2. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)       warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)       warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.

 

§ 40 b

 

Do oceniania z religii mają zastosowanie:

1)       definicja oceniania,

2)       cele oceniania wewnątrzszkolnego,

3)       skala ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych,

4)       możliwość egzaminu klasyfikacyjnego,

5)       możliwość zgłaszania przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej,

6)       obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z religii w terminie i w sposób określony w statucie

 

§ 40 c

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 30 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)       posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)       posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

4)       nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

§ 40 d

 

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 40 e

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 35 ust. 6, odbywa się w następujących formach:

1)       wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2)       wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane i przeprowadzane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3)       kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4)       pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5)       dyktanda;

6)       ćwiczenia i zadania praktyczne;

7)       ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8)       ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9)       prace długoterminowe i prace projektowe;

10)   inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

 1. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem kryteriów oceny.
 2. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 3. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 4. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 5. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
 6. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
 7. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:

1)       w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2)       w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na wniosek poprzez:

1)       umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły;

2)       wypożyczenie pracy do domu, z obowiązkiem jej zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

§ 40 f

 

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej lub innej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany przez nauczyciela do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
 6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. Decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:

1)       jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2)       dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

 1. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania, o którym mowa w ust. 7, nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
 2. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wypowiedzi ustnej i kartkówki w dniu, w którym jego numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany w loterii „Szczęśliwy numerek”.

 

§ 40 g

 

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)       bieżące;

2)       klasyfikacyjne:

a)      śródroczne i roczne,

b)     końcowe.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 3. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 4. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.
 5. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1)       stopień celujący – 6;

2)       stopień bardzo dobry plus – 5+;

3)       stopień bardzo dobry – 5;

4)       stopień dobry plus – 4+;

5)       stopień dobry – 4;

6)       stopień dostateczny plus – 3+;

7)       stopień dostateczny – 3;

8)       stopień dopuszczający plus – 2+;

9)       stopień dopuszczający – 2;

10)   stopień niedostateczny – 1.

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne i oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1)       stopień celujący – 6;

2)       stopień bardzo dobry – 5;

3)       stopień dobry – 4;

4)       stopień dostateczny – 3;

5)       stopień dopuszczający – 2;

6)       stopień niedostateczny – 1.

 1. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 7 pkt 1–5.
 2. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 7 pkt 6.

 

§ 40 h

 

1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom;

8)       udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

2.     Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)    wzorowe (wz);

2)    bardzo dobre (bdb);

3)    dobre (db);

4)    poprawne (pop);

5)    nieodpowiednie (ndp);

6)    naganne (ng).

 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)       zachowanie poprawne:

a)    uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;

b)    nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;

c)     w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

2)       zachowanie dobre:

a)      uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)      swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

3)       zachowanie bardzo dobre:

a)      uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)      swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

4)       zachowanie wzorowe:

a)      uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,

b)      swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

5)       zachowanie nieodpowiednie:

a)      uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia,

b)      nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;

6)       zachowanie naganne:

a)      uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej,

b)      został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany jego zachowania,

c)       w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia,

d)      nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 40 i

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)       śródrocznej i rocznej;

2)       końcowej.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 4. Na klasyfikację końcową składają się:

1)       roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz

2)       roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)       roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, także z religii, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 40 j

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania rodzicom wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty przekazania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 8. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
 9. Za skuteczne przekazanie każdemu uczniowi i jego rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej odpowiada wychowawca oddziału.

 

§ 40 k

 

1.     W ciągu trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

2.     W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:

1)    podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej otrzymania;

2)    ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:

a)    uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych;

b)    uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana. 

3.     Dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.

4.     W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:

1)    podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;

2)    ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub że uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.

5.     Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.

6.     Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

7.     W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

8.     Oceny ustalone zgodnie z § 39 ust. 1 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 43 i § 44.

 

§ 40 l

 

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

 

§ 40 ł

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.*
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.
 11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 43 i § 44.
 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 40 m

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:

1)       jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo

2)       jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 43 ust. 10.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 40 n

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

1)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

§ 40 o

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 36 ust. 6, z zastrzeżeniem § 43 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 36 ust. 6.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę.

 

§ 40 p

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 40 q

 

1.     Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)    wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dzienniczka w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;

2)    przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

a)    ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

b)    wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)    kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)    w uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczycieli.

2.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 44 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

 

§ 40 r

 

Projekty edukacyjne

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mają cym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Szczegółowe zasady realizacji projektu określa Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego w Katolickim Gimnazjum im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego może dokonać dyrektor w formie zarządzenia na pisemny wniosek rodzica lub wychowawcy klasy.

 

§ 40 s

 

Ukończenie szkoły przez ucznia, egzamin gimnazjalny

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 

 1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

b) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

c) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. Egzamin mogą zdawać na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich, który uczą się danego języka w gimnazjum. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym obowiązkowo przystępują uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczniowi ci mogą  przystąpić do tego egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Egzamin na poziomie rozszerzonym mogą zdawać też uczniowie, którzy nie uczyli się danego języka obcego w szkole podstawowej, ale znają język na wyższym poziomie i chcą sprawdzić swoją wiedzę.

 

4. Do 20 września ostatniego roku szkolnego w gimnazjum rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji należy również zgłosić zamiar zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

5. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

6. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez komisję okręgową, Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

 

7. Warunki przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego ustala odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 

Nagrody i kary

§ 41

 

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby.

 

1.    Uczeń może być nagrodzony za:

1)    wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,

2)    wyróżniającą postawę moralno-duchową i społeczną będącymi wzorem dla innych,

3)    rzetelną naukę i pracę społeczną,

4)    dzielność i odwagę,

5)    100% frekwencję.

 

2.    Rodzaje nagród:

1)           pochwała wychowawcy wobec klasy,

2)           pochwała dyrektora wobec szkoły,

3)           list pochwalny Dyrekcji Szkoły do rodziców (prawnych opiekunów),

4)           nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego,

5)           nagrody rzeczowe.

 

 1. Nagrody, o których mowa w pkt 2.1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych  dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców.

 

 1. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody Dyrektora Szkoły za:

1)           osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania,

2)           nowatorstwo w dziedzinie nauki,

3)           udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z zajęciem I, II, III miejsca,

4)           wybitne osiągnięcia sportowe.

 

5.       Szczególną nagrodą i wyróżnieniem jest nadanie tytułu Prymusa Szkoły, który wybierany jest według następujących zasad:

1)           Prymus Szkoły jest wybierany każdego roku, w przypadku braku odpowiednich kandydatur dyrektor szkoły i rada pedagogiczna mają prawo z wyboru zrezygnować,

2)           Prymus jest wybierany w czerwcu na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej i musi uzyskać akceptację dyrektora oraz rady rodziców,

3)           kandydat powinien posiadać świadectwo z wyróżnieniem,

4)           średnia ocen nie powinna być niższa niż 5,0,

5)           uczeń typowany na Prymusa musi wykazać się udziałem oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych;

6)           uczeń typowany na Prymusa musi brać aktywny udział w życiu szkoły.

 

 1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

 

 1. Kary uczniowie otrzymują za:

1)       naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,

2)       notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce,

3)       naruszanie nietykalności cielesnej,

4)       brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą,

5)       rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary),

6)       udowodnioną kradzież.

               

 1. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco dyscyplinującej.

 

 1. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

 1. System kar obejmuje:

1)       upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,

2)       upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców,

3)       obniżenie oceny z zachowania,

4)       nagana dyrektora,

5)       przeniesienie ucznia do równoległej klasy,

6)       złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły, w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

 

 1. Szczególne przypadki, o których mowa w pkt 10.4 obejmują:
 2. świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),
 3. notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych,
 4. niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych,
 5. ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.

 

 1. Dyrektor Szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 1. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

 

 1. Uczeń ma prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę. Decydujący głos ma dyrektor.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

 

 1. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w pkt 10.4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)                 pedagoga,

2)                 samorządu uczniowskiego,

3)                 wychowawcy klasowego,

 

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub gdy ich spowodowanie wynika z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą ich rodzice.

 

Rozdział V:  Budżet szkoły

 

§ 42

 

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Miasto Zamość.

 

 1. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego.

 

 1. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział  VI:  Przepisy końcowe

 

§ 43

 

 1. Statut uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.

 

 1. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 1. Zmiany w dokonane w Statucie skutkują tekstem jednolitym.

 

§ 44

 

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

§ 45

 

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: ,,Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu”, 22-400 Zamość, ul. gen. W. Sikorskiego 11” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ,,Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu” i godłem państwa.

 

§ 46

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 47

 

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.