Program adaptacyjny uczniów sześcioletnich w klasie I

w Katolickiej Szkole Podstawowej

im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu 

 

 

 Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się  z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym.

 Program adaptacyjny dla uczniów klasy I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły. Program ma za zadanie pomóc w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do klasy I.

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

-Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,

-Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi,

-Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte  i przyjazne,

-Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

-Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

-Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,

-Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,

-Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,

-Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,

-Integracja zespołu klasowego,

-Wypracowanie wspólnych norm i zasad,

-Uczenie się tolerancji,

-Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów  i pomieszczeń,

-Poznanie osób pracujących w szkole – umiejętność zachowania się w stosunku  do nich,

-Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole,

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły,

Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,

Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i ze szkołą.


 

 

 

TREŚCI PROGRAMU:

 

 

 

Treści programu

Forma realizacji

Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania

Rozmowy

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi 

Zabawy integrujące

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej 

Zabawy integrujące

Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole 

Zawarcie "klasowej umowy"

Prezentowanie własnej osoby 

Zabawy zapoznawcze

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie. Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności 

Zajęcia, zabawy, rozmowy, obserwacje

Ocena swojej działalności 

Samoocena

Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi 

Rozmowa, pokaz, drama

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych 

Gry i zabawy zespołowe

Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie. Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci 

 

Zajęcia, rozmowa

Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo

Rozmowy

Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły 

Rozmowy

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły

Zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaczki graficzne

Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela

Rozmowa, obserwacja przez nauczyciela

Utrzymanie porządku w sali 

Rozmowa, pokaz

Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą, nauczycielem. Organizacja imprez klasowych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, zajęcia otwarte.

Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

Zajęcia, zabawy

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności

Rozmowa, pokaz

Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami kl. I – III

Wyjścia i wycieczki

Uczestniczenie dzieci w lekcji w klasie I Zapoznanie dzieci z nową panią, która będzie uczyć je w kl. I

Obserwacja i aktywny udział

Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ: Obserwacja,  Pokaz

 

Metody oparte na słowie: Rozmowa, Dyskusja, Objaśnienia

 

Metody czynne – oparte na działalności dzieci: Metoda samodzielnych doświadczeń, Metoda zadań stawianych dziecku, Metody interaktywne: burza mózgów, krąg, gry dramowe,

 

Techniki:  Rysunek, Zabawy ruchowe, Kula śniegowa

 

Formy pracy: Zespołowa, Grupowa, Indywidualna.

 


 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 

Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,

 

Swobodnie porusza się po budynku szkolnym,

 

Wie, jak funkcjonuje szkoła,

 

Dziecko nabiera świadomości, że staje się uczniem szkoły podstawowej,

 

Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,

 

Dziecko jest akceptowane, wie, co świadczy o jego wyjątkowości,

 

Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie,

 

Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,

 

Potrafi pracować w zespole, umie słuchać innych,

 

Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,

 

Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

 

Rodzic współpracuje z nauczycielem,

 

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.