REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. OJCA PIO W ZAMOŚCIU

 

I. Ogólne zasady

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany wiek 10 lat i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami.

 

2. Uczniowie klas IV przygotowywani są do egzaminu na kartę rowerową na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.

 

3. Egzamin na kartę rowerową przeprowadza:

- nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego

- policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego

- egzaminator lub instruktor

 

4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:

a) uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,

b) uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,

c) zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego - minimum 80% punktów możliwych do uzyskania,

d) wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego - co najmniej 90% manewrów,

e) znać zasady obsługi technicznej roweru,

f) w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

g) oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową (załącznik nr 1) oraz zdjęcie legitymacyjne. 

 

5. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów poprawkowych ustala nauczyciel wychowania komunikacyjnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

6. Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 20 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

 

7. Uczeń ma prawo przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są na zajęciach technicznych oraz indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.

 

9. Na egzaminie praktycznym sprawdzane są następujące czynności:

 

a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

b) poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej,

c) prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze,

d) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda slalomem,

e) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe na miasteczku ruchu drogowego.

 

10. Egzamin praktyczny odbywa się na szkolnym placu manewrowym.

 

11. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu praktycznego na sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym rowerze.

 

12. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela zajęć technicznych. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej, do sekretariatu szkoły.

 

13. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

 

14. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu

osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

 

15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.

 

II. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej

 

1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.

 

2. Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w postaci zajęć teoretycznych.

 

3. Umiejętności ucznia niezbędne do uzyskania karty rowerowej:

 

a) prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,

b) potrafi scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

c) wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

d) prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

e) opanował właściwą technikę jazdy,

f) stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

g) opisuje cechy charakterystyczne drogi,

h) prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,

i) na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

j) ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,

k) potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,

l) potrafi odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

m) potrafi scharakteryzować bezpieczną drogę,

n) potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej.

 

4. Wiadomości ucznia:

a) poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,

b) nazywa elementy drogi i zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,

c) zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,

d) wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

e) zna znaczenie elementów odblaskowych,

f) zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,

g) potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,

h) zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,

i) zna numery telefonów alarmowych,

j) zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

k) zna znaki drogowe i ich znaczenie oraz podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

l) podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

m) definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem.

n) zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach i zasady pierwszeństwa przejazdu na nich,

o) zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,

p) objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,

q) potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,

r) zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

s) potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

t) doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

u) zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

v) potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,

w) definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,

x) objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

y) wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.